Maxxansaa

The DEAR Foundation

Appiin Hubannoo Kaansarii Harmaa DearMamma fi Marsariitiin DearMamma kan kennamu: 

The DEAR Foundation
Obfelderstrasse 41a
8910 Affoltern am Albis
Switzerland

Bilbila: +41 43 322 61 40
Marsariitii: www.thedearfoundation.ch
Imeelii:

TECHNOLOGY & WEB DESIGN

Raawwii teeknikaa fi dizaayinii weebsaayitii appiicha fi Marsariitii kanaa kan hojjete: Update AG, Switzerland

update AG – Agentur für Kommunikation
Oberdorfstrasse 15
8001 Zürich, Switzerland

Bilbila: +41 44 266 50 10
Marsariitii: update.ch
Imeelii:

Appiin hubannoo kaansarii harmaa DearMamma fi Marsariitiin DearMamma odeeffannoo waliigalaa hubannoo kaansarii harmaa qofaaf kan ooludha. Odeeffannoo yeroon isaa eeggatee fi sirrii ta’e eeguuf carraaqna. Garuu waa’ee guutummaa, sirrii ta’uu, amanamummaa, mijachuu ykn argamuu odeeffannoo dhimma kamiifuu bakka bu’iinsa ykn wabii gosa kamiyyuu hin goonu.

Yeroo dhumaaf kan haaromfame: 22. Ebla 2021

Afaan kee filadhu

Weebsaayitiin kun muuxannoo gaarii marsariitii keenya irratti akka argattan mirkaneessuuf kukii fayyadama |Imaammata Dhuunfaa